Logo

Kiedy można wymeldować z pobytu stałego/czasowego osobę nieobecną bez jej zgody?

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu ( np.właściciel), w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego zamieszkiwała. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego.

Wraz z zawiadomieniem, właściciel lokalu powinien złożyć wniosek o wymeldowanie osoby ( wzór wniosku), która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego.

 W takim przypadku organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

WAŻNE

Meldunek w określonym mieszkaniu nie daje żadnych praw do dysponowania nim, a jedynie potwierdza sam pobyt !