Logo

Kuratela
Kuratela - to instytucja zbliżona do opieki. Zgodnie z ogólną zasadą przepisy dotyczące opieki stosuje się odpowiednio do kurateli.

Kuratela jest instytucją mającą na celu ochronę praw osób, które nie mogą prowadzić swoich spraw lub też potrzebują pomocy przy ich prowadzeniu. Kuratela zmierza głównie do ochrony praw majątkowych.

Najczęściej ustanawia się kuratora w następujących przypadkach:
 • dla dziecka poczętego
 • dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo
 • dla osoby niepełnosprawnej
 • dla osoby nieobecnej
 • kurator w sprawach o prawa stanu
 • kuratorzy powołani do zarządu majątkiem
 • kurator procesowy
 • kurator osoby prawnej
 • kurator spadku
 • kurator dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym lub chorej psychicznie przebywającej w domu pomocy społecznej.
Kurator jest powoływany przez sąd na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub z urzędu.
Kurator może wystąpić o stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Zasadniczo wynagrodzenie jest pokrywane z majątku osoby, dla której kurator został ustanowiony. Jeżeli natomiast osoba ta majątku nie posiada, wówczas wynagrodzenie pokrywa ten, na czyje żądanie kurator został ustanowiony.

Kuratela w odróżnieniu od opieki jest:
 • przejściowa,
 • kuratelę ustanawia się także w interesie ogólnym,
 • opieka ma charakter prawno-rodzinny, a kuratela różnie,
 • kuratela może być ustanowiona także dla osób prawnych,
 • służy przede wszystkim interesom majątkowym,
 • kurator nie zawsze jest przedstawicielem ustawowym,
 • zazwyczaj odpłatna,
 • dużo bardziej różnorodna.